بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

کارکنان بنیاد نخبگان استان

 

جناب آقای حسین فرخی

ـ کارشناس تحلیل، ارزیابی و نظارت

ـ کارشناس امور سرآمدان و نخبگان

ـ امور مالی

ـ روابط عمومی

 

جناب آقای صادق حسین‌زاده

ـ کارشناس خدمات نخبگانی

ـ کارشناس امور مستعدان

ـ کارشناس دفتر ریاست

 

سرکار خانم مهندس رقیه تقدسی

ـ کارشناس امور آینده‌سازان

ـ کارشناس امور فرهنگی

ـ کارشناس امور اختراعات و جشنواره‌ها