««فیلم وبینارهای آموزشی»»

--------------------*-*-*-*-*-*-*--------------------

 

وبینار آموزشی آشنایی با نرمافزار گنوپلات (gnuplot) - دکتر امین موسایی

جلسه اول: بخش 1      بخش 2                              جلسه دوم: بخش 1      بخش 2

---------------------------------------------------------------------------

وبینار آسیبشناسی دولت در ایران معاصر ـ دکتر شریف لکزایی

---------------------------------------------------------------------------

وبینار کارآمدی دولت ها پس از انقلاب - دکتر علیرضا زهیری

---------------------------------------------------------------------------

وبینار ارتقای کارآمدی جمهوری اسلامی - دکتر علیرضا صدرا

---------------------------------------------------------------------------

وبینار دولتسازی اسلامی؛ ضرورتها و راهبردها - دکتر نجف لکزایی

---------------------------------------------------------------------------

وبینار آموزشی آشنایی با نرمافزار لاتک (LaTex)

جلسه اول: بخش 1      بخش 2                              جلسه دوم: بخش 1      بخش 2

جلسه سوم: بخش 1      بخش 2                              جلسه چهارم: بخش 1      بخش 2

جلسه پنجم: بخش 1      بخش 2                                                                    

---------------------------------------------------------------------------