یکشنبه 6 مهر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اطلاعیه/ رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

مطابق مادّۀ 5 شیوه‌نامۀ «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها»  درخصوص رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان موارد زیر به اطلاع مخاطبان می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، نام و بخش‌های رویدادهای مورد تأیید بنیاد به شرح زیر است:

 1. نام و بخش‌های رویدادهای مورد تأیید بنیاد به شرح زیر است:
  • 1-1.جشنوارۀ «بین‌المللی خوارزمی»: بخش‌های «داخلی»، «خارجی» و «ایرانیان غیرمقیم»
  • 1-2.جشنوارۀ «جوان خوارزمی»: بخش‌های «دانش‌آموزی» و «دانش‌پژوهان و فنّاوران جوان»
  • 1-3.جشنوارۀ «تحقیقاتی علوم پزشکی رازی»: بخش‌های «دانشجویی و جوان»، «بزرگسال» و «پژوهش برتر»
  • 1-4.جشنوارۀ «بین‌المللی فارابی»: رتبه‌های اول تا سوم بخش‌های «بزرگسال» و «جوان»
  • 1-5.جشنوارۀ «ملّی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی»: بخش «طراحان کسب‌وکار (دانشجویی و آزاد) با ماهیت شخص حقیقی»
  • 1-6. جشنوارۀ «تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح»: بخش‌های «طرح‌های سامانه‌ای (پروژه‌های سامانه محور)»، «طرح‌های فنّاورانه»، «طرح‌های علمی و دانشی (بنیادی)» و «محققین»
  • 1-7.مسابقات «بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران»: بخش‌های «دانشجویی» و «دانش‌آموزی»
  • 1-8.مسابقۀ «ملّی فنّاوری نانو»: بخش «دانشجویی»
  • 1-9.المپیاد «دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو»: بخش «دانش‌آموزی»

  يادآوری: در جشنوارة فارابي تا پايان سال 1394، صرفاً دارندگان رتبة اول تا سوم دو بخش «بزرگسال» و «جوان» مورد تأييد بنياد هستند؛ ليكن باتوجه به تغيير رتبه‌بندي اين دو بخش (بزرگسال و جوان) در سال 1395 از رتبة «اول»، «دوم» و «سوم» به «برگزيده» و «شايستة تقدير»؛ رتبة برگزيده در هر يك از دو بخش بزرگسال و جوان معادل رتبة اول و رتبة «شايستة تقدير» در هر يك از دو بخش بزرگسال و جوان معادل رتبة دوم اين بخش‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

 2. فرایند بهره‌مندی برگزیدگان از تسهیلات بنیاد بدین‌ترتیب است که دبیرخانۀ رویداد پس از مشخص شدن نتیجۀ نهایی رویداد، برگزیدگان را به بنیاد ملّی معرفی می‌کند و بنیاد ملّی با بررسی برگزیدگان، با اعطای تسهیلات زیر از آنان پشتیبانی می‌کند:

  2-1. اعطای لوح تقدیر

  2-2. اعطای جایزۀ نقدی

  2-3. لحاظ امتیاز در سوابق فعالیت‌های نخبگانی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات مختلف «دانشجویی»، «دانش‌آموختگی»، «فرهنگی» و «استادان سرآمد»

  2-4. لحاظ امتیاز برای بهره‌مندی از تسهیلات ارتقای فنّاورانه (اختراع برگزیده) و تبدیل آن به محصولی دانش‌بنیان و بازار مدار

  جایزۀ نقدی و چگونگی لحاظ امتیاز برگزیدگی در سوابق برگزیدگان مذکور به شرح جدول پیوست است.

 3. برگزیدگان مورد تأیید بنیاد می‌توانند در زمان ثبت درخواست خود در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (به نشانی www.soraya.bmn.ir حکم برگزیدگی خود را نیز بارگذاری کنند تا امتیاز آن برای ایشان مطابق مقررات تسهیلِ مورد نظر، اعمال شود.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

2

 

 

تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتياز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

1

جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی

بین‌الملل

رتبۀ اول

سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

ـــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

دو عدد سکۀ تمام بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

دانش‌پژوهان و فنّاوران جوان

رتبۀ اول

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

P

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا

2

جشنوارۀ تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بزرگسال

رتبۀ اول

سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

دو عدد سکۀ تمام بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

پژوهش برتر (محقق برگزیده)

سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

جوان (محقق جوان)

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

دانشجو (محقق دانشجو)

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

3

جشنوارۀ بین‌المللی فارابی

بزرگسال

رتبۀ اول

سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

دو عدد سکۀ تمام بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

جوان

رتبۀ اول

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

 

3

 


تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر (ادامه)

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتياز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

4

جشنوارۀ ملّی فن‌آفرینی شیخ بهایی

طراحان کسب‌‌وکار دانشجویی

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

P

معادل 30 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396))

معادل 30 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا

طراحان کسب‌وکار آزاد

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا

5

جشنوارۀ تحقيقات صنعتي سلمان فارسي نيروهاي مسلح

طرح‌های سامانه‌ای

رتبۀ اول

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

P

معادل امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)))

معادل بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

طرح‌های علمی و دانشی

رتبۀ اول

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

رتبۀ دوم

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

محققین

رتبۀ اول

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

رتبۀ دوم

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

طرح‌های فنّاورانه 1 (طرح برتر)

یک عدد سکۀ تمام بهار آزادی

6

مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

P

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانش‌آموزی» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

ـــــــــــــ

ـــــــــــ

رتبۀ دوم

یک عدد سکۀ یک‌گرمی طلا

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ نیم گرمی طلا2 (کارت هدیه ریال)

دانشجویی

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

P

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد » جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا

1برگزیدۀ این بخش معادل رتبۀ اول بخش محققین جشنواره است.

2مبلغ ریالی جایزه را می‌توان حداکثر با تقریب اضافی 000,100 ریال نسبت به قیمت ریالی روز سکۀ یک گرمی (به سمت مبلغ بزرگتر) محاسبه و پرداخت کرد.

 

 

4


 

 

 

 

تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر (ادامه)

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتياز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

7

مسابقۀ ملّی فنّاوری نانو

دانشجویی

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

P

معادل 50 درصد امتیاز رتبۀ اول بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

معادل 50 درصد امتیاز رتبۀ اول بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا

دانشجویی

(رتبه‌های چهارم تا دهم)

معادل یک عدد سکۀ نیم گرمی طلا 1(کارت هدیۀ ریالی)

P

معادل 20 درصد امتیاز رتبۀ دوم بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

معادل 20 درصد امتیاز رتبۀ دوم بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

8

المپیاد دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

یک عدد نیم سکۀ بهار آزادی

P

معادل امتیاز بخش «دانش‌آموزی» جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 35498/5/د مورّخ 01/05/1396)

ــــــــــــ

ـــــــــــ

رتبۀ دوم

یک عدد ربع سکۀ بهار آزادی

رتبۀ سوم

یک عدد سکۀ یک گرمی طلا
1مبلغ ریالی جایزه را می‌توان حداکثر با تقریب اضافی 000,100 ریال نسبت به قیمت ریالی روز سکۀ یک گرمی (به سمت مبلغ بزرگتر) محاسبه و پرداخت کرد.

تاریخ انتشار : 1396/09/21
کد : 28
تعداد بازدید: 393

   تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: میدان آزادگان، ابتدای خیابان پاسداران، جنب شورای اسلامی شهر یاسوج کدپستی 7591887131